Судова експертиза

У недалекому майбутньому, слідство, що категорично відмовилося від застосування поліграфа,

буде справляти таке ж враження, яке сьогодні справив би лікар-кардіолог,

який при необхідності діагностувати інфаркт міокарда відмовився б

записати електрокардіограму і ґрунтувався на власному стетоскопі

Відомий психофізіолог, біофізик, психолог. Академік РАН,

доктор медичних наук, професор П.В. Сімонов

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

 

 Судова психологічна експертиза із використанням технічного засобу – комп’ютерного поліграфа
1Накопичений досвід використання перевірок на поліграфі впевнено довів свою ефективність не тільки у рамках добору кадрів та вирішення інших проблем, але й у рамках кримінально-процесуальної площини, як окремого джерела доказів. Із прийняттям у 2012 році чинного Кримінального процесуального кодексу України були змінені загальні підходи до розслідування кримінальних проваджень і, як наслідок, до використання знань окремих спеціалістів. Це надало сторонам провадження більш широкі повноваження щодо доказування та використання інституту судової експертизи у цьому процесі. Згідно чинного КПК України експерта може залучати, як сторона обвинувачення так і сторона захисту.

50830345Так, згідно ст. 242 КПК України експертизи можуть проводитись за зверненням будь-якої сторони кримінального провадження, а також за дорученням слідчого тощо, для з’ясування обставин, що мають значення для вирішення завдань кримінального судочинства та коли для такого з’ясування необхідні спеціальні знання. До того ж, ч.2 ст. 243 КПК України передбачено, що сторона захисту для проведення експертизи має право самостійно залучати експертів на договірних умовах.

Так, згідно ч. 4 ст. 7 ЗаконуУкраїни «Про судову експертизу» для проведення деяких видів експертиз, які не проводяться виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням уповноваженої особи або органу, який призначає судову, до неї можуть залучатись окрім судових експертів, також інші спеціалісти у відповідній галузі знань.

Досвід використання судових психофізіололігічних експертиз із використанням поліграфа у кримінальному провадженні, свідчить що, згідно вказаної вище норми та положень ст.242 чинного КПК України у якості експертів можуть бути залучені особи, що пройшли відповідне навчання та володіють спеціальними знаннями у цій сфері.

rel-1До компетенції судового експерта (поліграфолога) входить формулювання таких висновків:

1) про ступінь інформованості обстежуваного особи про подію або його деталях, що цікавлять ініціатора експертизи, зумовленої наявністю (відсутністю) в пам’яті людини образів, сформованих в зв’язку зі тим, що трапилося;

2) про обставини отримання обстежуваним особою інформації про подію, що послужив приводом для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфу.

Орієнтований перелік питань, що може бути застосованим експертом-поліграфологом на практиці під час проведення психофізіологічної експертизи із використанням технічного засобу – комп’ютерного поліграфу – далі ПФЕП:

 1. вчиняла чи не вчиняла в минулому особа будь-які протиправні дії?
 2. вчинялися чи не вчинялися в минулому до особи будь-які протиправні дії, якщо так, то які?
 3. чи була присутньою та чи бачила особа вчинення протиправної дії, стосовно обставин якої здійснюється ПФЕП?
 4. чи приховує свідомо особа будь-яку відому їй інформацію щодо досліджуваної події кримінального правопорушення або конкретного факту чи дії?
 5. чи є в твердженнях потерпілого обмова відносно особи, яка є підозрюваною у вчиненні насильницьких або інших протиправних дій?
 6. чи є в твердженнях підозрюваної особи самообмова, коли вона стверджує про свою участь у вчиненні злочину у разі визнання своєї провини? Та інш.

Також хотілося б зауважити і на такому важливому моменті, які залишається у тіні при згадуванні вказаної експертизи але при цьому є досить важливим. Сучасний стан використання результатів експертних висновків проведених психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа засвідчує, що обвинувальні судові рішення становлять не більше 15 % від усієї кількості виконаних судових експертиз у відкритих кримінальних провадженнях. Решта, майже 85 %, – це експертизи щодо громадян та проведених щодо них психофізіологічних експертиз з використанням поліграфа у кримінальних провадженнях, в яких приймалися процесуальні рішення про відмову або призупинення в кримінальному переслідуванні чи виправдання особи. Тобто, психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа в переважній більшості випадків виявлялася більш потрібною і корисною саме для підтвердження невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слід визнати, що така ситуація є природною і виправданою, адже інструментальні дослідження із застосуванням поліграфа не варто розглядати як засіб для підтвердження винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, тому що в основі будь-якого подібного опитування, психологічною складовою є насамперед бажання людини підтвердити правдивість своїх тверджень, тобто потреба в реалізації самозбереження. Мало хто з доброї волі шукає де б пройти поліграфну перевірку просто з цікавості, як правило до такого вибору змушують певні зовнішні обставини. З цієї причини, презумпція невинуватості завжди є першоосновою методичного підходу при підготовці та проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації.

Фахівці TS polygraph investigation у своїй діяльності використовують методики, в основу яких, покладено найкращий досвід американських та російських поліграфних шкіл. Зокрема, рекомендації Американської асоціації поліграфологів, які стосуються застосування тестових методик – Backster’s Tecnique, Utah Zonе Comparison Technique, Federal ZCT, DLST та використання емпіричної системи оцінки отриманих даних ESS. З російського досвіду активно використовується науково обґрунтований досвід російського поліграфолога С.В. Поповичева, який виклав свою наукову позицію у дисертаційному дослідженні «Взаємозв’язок потреби у безпеці суб’єкта та вірогідності виявлення брехні в опитуванні з використанням поліграфа» та багатьох інших відомих фахівців поліграфологічної науки.

експертиза_качествоЗгідно із вимог КПК України та «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказом Мінюсту України № 53/5 от 08.10.98 у останній редакції —результати перевірки із використанням поліграфа можуть бути оформлені у вигляді висновку експерта про проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням технічного засобу – комп’ютерного поліграфа. Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблених на їх результатами висновків, це, по суті, обґрунтовані експертом відповіді на питання, що ставились слідчим, суддею або захисником у рамках завдань кримінального провадження та знань експерта у конкретній галузі.

Спеціалісти TS polygraph investigation мають грунтовний досвід проведення таких експертиз на замовлення різних правоохоронних органів по всій Україні. Так, лише за 2015-2016 рік нашими фахівцями по таким замовленням було проведено 21 експертиза, а три знаходяться в роботі.

Далі хотілося б привести загальну судову практику застосування результатів експертиз у кримінальному судочинстві:
1. Баришівського районного суду Київської області (Злочини проти волі, честі та гідності особи; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20853474
2. Гайсинського районного суду Вінницької області (Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/33952917
3. Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області (Злочини у сфері службової діяльності; Зловживання владою або службовим становищем). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28731363
4. Личаківського районного суду м. Львова (Злочини проти життя та здоров’я особи (крім проваджень, що відкривалися за скаргою потерпілого); Умисне вбивство). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/31422491
5. Івано-Франківського міського суду (Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua /Review/23975190
6. Ковельського міськрайонного суду Волинської області (Злочини проти життя та здоров’я особи (крім проваджень, що відкривалися за скаргою потерпілого); Умисне вбивство. / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/20853474
7. Личаківського районного суду м. Львова (Злочини проти життя та здоров’я особи) / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36222547

та багато інших.

Судова психологічна експертиза.

псих експертизаНаступним видом експертиз який проводять спеціалісти TSpolygraphinvestigation є проведення психологічних експертиз. Психологічна експертиза є багаторівневим та комплексним дослідженням особистості. Вона спрямована на визначення індивідуальних особливостей особистості, мотивації діяльності, особливостей емоційних реакцій, домінуючих особистісних якостей.

Психологічна експертиза дає змогу розкрити мотиви та зміст конкретних дій людини та особливостей її поведінки в певних ситуаціях.

Результати психологічної експертизи можуть використовуватись не тільки в рамках судових проваджень але й у прийнятті управлінських та кадрових рішень, прогнозуванні поведінки конкретних осіб, оптимізації діяльності колективу та успішності міжособистісних взаємин у ньому зокрема.

Психологічна експертиза дає можливість:псих експертиза 2

    • здійснити оцінку розумового та інтелектуального розвитку особистості;
    • вивчити специфіку пізнавальних процесів (пам’яті, мислення, мовлення);
    • визначити особливостей протікання емоційних  станів;
    • оцінити ступінь усвідомленості власних дій індивідом;
    • структуру системимотивації особистості;
    • вивчити особливості індивідуальних характеристик індивіда.

Окрім того, компанія TSpolygraphinvestigation, проводить такий вид психологічної експертизи, який називається психологічна експертиза за відео-матеріалами слідчих дій. Використовується він,як правило, у кримінальному та адміністративному судочинстві, коли особа впродовж проведення розслідування дає суперечливі показання, а у подальшому зовсім відмовляється від них. Наші експерти проводять таку експертизу використовуючи авторську методику відомого на теренах СНД фахівця-психолога В.О.Шаповалова.

В.О. Шаповалов, експерт-полиграфолог, психолог, автор методики психологічної оцінки достовірності наданих свідчень у юридичній практиці:

Виталик1Унікальність проведення експертизи полягає у тому, що під час проведення такої експертизи, яка проводиться обов’язково у комплексному порядку, є можливість залучення до її проведення автора цієї методики, що зумовлює бездоганну якість та професійність вказаного дослідження.

Питання які зазвичай вирішує проведення такої експертизи:

    • Чи є психологічні ознаки достовірності або недостовірності у показах підозрюваного, що зафіксовані на відеозаписі допиту та інших слідчих дій із його участю?
    • Чи самостійно підозрюваний викладає інформацію під час проведення слідчих дій?

Чи здійснювалося психологічний тиск на підозрюваного під час дачі показів, які зафіксовані на відеозаписі?