Судова експертиза

У недалекому майбутньому, слідство, що категорично відмовилося від застосування поліграфа,

буде справляти таке ж враження, яке сьогодні справив би лікар-кардіолог,

який при необхідності діагностувати інфаркт міокарда відмовився б

записати електрокардіограму і ґрунтувався на власному стетоскопі

Відомий психофізіолог, біофізик, психолог. Академік РАН,

доктор медичних наук, професор П.В. Сімонов

СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 1. Судова психологічна експертиза із використанням технічного засобу – комп’ютерного поліграфа
1Накопичений досвід використання перевірок на поліграфі впевнено довів свою ефективність не тільки у рамках добору кадрів та вирішення інших проблем, але й у рамках кримінально-процесуальної площини, як окремого джерела доказів. Із прийняттям у 2012 році чинного Кримінального процесуального кодексу України були змінені загальні підходи до розслідування кримінальних проваджень і, як наслідок, до використання знань окремих спеціалістів. Це надало сторонам провадження більш широкі повноваження щодо доказування та використання інституту судової експертизи у цьому процесі. Згідно чинного КПК України експерта може залучати, як сторона обвинувачення так і сторона захисту. Відповідно судова психологічна експертиза стала доступа для усіх сторін кримінального провадження.

50830345Так, згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами. яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. До того ж, ч.2 ст. 243 КПК України передбачено, що сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи.

Так, згідно ч. 1 ст. 7 ЗаконуУкраїни «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовий експерт повинен знаходитись у Реєстрі атестованих судових експертів. Директор компанії Цивінська М.В. 26.10.2021 отримала свідоцтво №63-21/П за спеціальністю 14.1 Психологічні дослідження та знаходиться у реєстрі за №11677.

Досвід використання судових психологічних експертиз із використанням поліграфа у кримінальному провадженні, свідчить що, згідно вказаної вище норми та положень ст.242 чинного КПК України у якості експертів можуть також бути залучені особи, що пройшли відповідне навчання та володіють спеціальними знаннями у цій сфері.

Судова психологічна експертиза

із використання поліграфа –

що можна з’ясувати під час її проведення?

rel-1З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа. (Один з методів який використовує судова психологічна експертиза).

Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:

ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;

повноти наданої опитуваною особою інформації;

джерела отриманої опитуваною особою інформації;

уявлень опитуваної особи про певну подію;

іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

Також хотілося б зауважити і на такому важливому моменті, які залишається у тіні при згадуванні вказаної експертизи але при цьому є досить важливим. Судова психологічна експертиза – сучасний стан використання її результатів із застосуванням поліграфа засвідчує, що обвинувальні судові рішення становлять не більше 15 % від усієї кількості виконаних судових експертиз у відкритих кримінальних провадженнях. Решта, майже 85 %, – це судова психологічна експертиза щодо громадян та проведених щодо них досліджень з використанням поліграфа у кримінальних провадженнях, в яких приймалися процесуальні рішення про відмову або призупинення в кримінальному переслідуванні чи виправдання особи.

Тобто, судова психологічна експертиза із застосуванням поліграфа в переважній більшості випадків виявлялася більш потрібною і корисною саме для підтвердження невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слід визнати, що така ситуація є природною і виправданою, адже інструментальні дослідження із застосуванням поліграфа не варто розглядати як засіб для підтвердження винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, тому що в основі будь-якого подібного опитування, психологічною складовою є насамперед бажання людини підтвердити правдивість своїх тверджень, тобто потреба в реалізації самозбереження. Мало хто з доброї волі шукає де б пройти поліграфну перевірку просто з цікавості, як правило до такого вибору змушують певні зовнішні обставини. З цієї причини, презумпція невинуватості завжди є першоосновою методичного підходу при підготовці та проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації.

Судова психологічна експертиза

із використання поліграфа

методики.

Фахівці TS polygraph investigation у своїй діяльності використовують методики, в основу яких, покладено найкращий досвід американських та європейських поліграфних шкіл. Зокрема, рекомендації Американської асоціації поліграфологів, які стосуються застосування тестових методик – Backster’s Tecnique, Utah Zonе Comparison Technique, Federal ZCT, DLST та використання емпіричної системи оцінки отриманих даних ESS. З іншого досвіду активно використовується науково обґрунтований досвід російського поліграфолога С.В. Поповичева, який виклав свою наукову позицію у дисертаційному дослідженні «Взаємозв’язок потреби у безпеці суб’єкта та вірогідності виявлення брехні в опитуванні з використанням поліграфа» та багатьох інших відомих фахівців поліграфологічної науки.

експертиза_качествоЗгідно вимог КПК України та «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказом Мінюсту України № 53/5 от 08.10.98 у останній редакції —результати перевірки із використанням поліграфа можуть бути оформлені у вигляді висновку експерта про проведення психологічної експертизи із застосуванням технічного засобу – комп’ютерного поліграфа. Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблених на їх результатами висновків, це, по суті, обґрунтовані експертом відповіді на питання, що ставились слідчим, суддею або захисником у рамках завдань кримінального провадження та знань експерта у конкретній галузі.

Судова психологічна експертиза із використання поліграфа – статистика.

Спеціалісти TS polygraph investigation мають грунтовний досвід проведення таких експертиз на замовлення різних правоохоронних органів по всій Україні. Так, в період  з 2015 року нашими фахівцями по таким замовленням було проведено понад 50 експертиз.

Далі хотілося б привести загальну судову практику застосування результатів експертиз у кримінальному судочинстві:
1. Баришівського районного суду Київської області (Злочини проти волі, честі та гідності особи; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20853474
2. Гайсинського районного суду Вінницької області (Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/33952917
3. Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області (Злочини у сфері службової діяльності; Зловживання владою або службовим становищем). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28731363

4. Личаківського районного суду м. Львова (Злочини проти життя та здоров’я особи (крім проваджень, що відкривалися за скаргою потерпілого); Умисне вбивство). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/31422491
5. Івано-Франківського міського суду (Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua /Review/23975190
6. Ковельського міськрайонного суду Волинської області (Злочини проти життя та здоров’я особи (крім проваджень, що відкривалися за скаргою потерпілого); Умисне вбивство. / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/20853474
7. Личаківського районного суду м. Львова (Злочини проти життя та здоров’я особи) / [Електpoннийpеcуpc] — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36222547

та багато інших.

Судова психологічна експертиза.

псих експертиза

Наступним видом експертиз який проводять спеціалісти TSpolygraphinvestigation є проведення психологічних експертиз. Психологічна експертиза є багаторівневим та комплексним дослідженням особистості. Вона спрямована на визначення індивідуальних особливостей особистості, мотивації діяльності, особливостей емоційних реакцій, домінуючих особистісних якостей.

Психологічна експертиза дає змогу розкрити мотиви та зміст конкретних дій людини та особливостей її поведінки в певних ситуаціях.

Результати психологічної експертизи можуть використовуватись не тільки в рамках судових проваджень але й у прийнятті управлінських та кадрових рішень, прогнозуванні поведінки конкретних осіб, оптимізації діяльності колективу та успішності міжособистісних взаємин у ньому зокрема.

Психологічна експертиза дає можливість:псих експертиза 2

    • здійснити оцінку розумового та інтелектуального розвитку особистості;
    • вивчити специфіку пізнавальних процесів (пам’яті, мислення, мовлення);
    • визначити особливостей протікання емоційних  станів;
    • оцінити ступінь усвідомленості власних дій індивідом;
    • структуру системимотивації особистості;
    • вивчити особливості індивідуальних характеристик індивіда.

Окрім того, компанія TSpolygraphinvestigation, проводить такий вид психологічної експертизи, який називається психологічна експертиза за відео-матеріалами слідчих дій. Використовується він,як правило, у кримінальному та адміністративному судочинстві, коли особа впродовж проведення розслідування дає суперечливі показання, а у подальшому зовсім відмовляється від них. Наші експерти проводять таку експертизу використовуючи авторську методику відомого на теренах СНД фахівця-психолога В.О.Шаповалова.

В.О. Шаповалов, експерт-полиграфолог, психолог, автор методики психологічної оцінки достовірності наданих свідчень у юридичній практиці:

Виталик1Унікальність проведення експертизи полягає у тому, що під час проведення такої експертизи, яка проводиться обов’язково у комплексному порядку, є можливість залучення до її проведення автора цієї методики, що зумовлює бездоганну якість та професійність вказаного дослідження.

Питання які зазвичай вирішує проведення такої експертизи:

    • Чи є психологічні ознаки достовірності або недостовірності у показах підозрюваного, що зафіксовані на відеозаписі допиту та інших слідчих дій із його участю?
    • Чи самостійно підозрюваний викладає інформацію під час проведення слідчих дій?

Чи здійснювалося психологічний тиск на підозрюваного під час дачі показів, які зафіксовані на відеозаписі?