Стандарт

TSUbi ius incertum, idi nullum –

Де закон не чіткий там його немає.

                      Латинське прислів’я

 

«Затверджую»

Директор компанії

TS poligraf investigation

Цивінська М.В.

«_»   ________  2014 р.

СТАНДАРТ

проведення психофізіологічного дослідження із використанням комп’ютерного поліграфа спеціалістами-поліграфологами

компанії TS poligraf investigation

 

Розділ І. Терміни та правові засади застосування поліграфа у процесі надання послуг компанією TS poligraf investigation.

1.1.Терміни:

 • Стандарт проведення психофізіологічного дослідження із використанням комп’ютерного поліграфа поліграфа спеціалістами-поліграфологами компанії TS poligraf investigation (далі Стандарт)- це нормативний акт локального характеру, який закріплює загальні для всіх спеціалістів Компанії вимоги та якісні характеристики процедури проведення перевірок із застосуванням комп’ютерного поліграфа.
 • Комп’ютерний поліграф (далі Поліграф)– реєстраційний компютерізований комплекс технічних пристроїв, що має за мету одночасну фіксацію та запис фізіологічних змін в організмі людини під час пред’явлення їй вербальних, візуальних та інших стимулів, який у рамках детекції брехні використовується з метою отримання інформації про реакцію людини на конкретні стимули, які винесені замовником на дослідження у конкретному випадку.
 • Психофізіологічне дослідження із використанням комп’ютерного поліграфа (далі Дослідження)- форма дослідження фізіологічних змін людини у процесі детекції брехні, яка проводиться поліграфологом з метою з’ясування приховання інформації щодо конкретних різноманітних стимулів (питань, фотографій та інш.), що пред’являються людині.
 • Поліграфологспеціаліст, що проводить Дослідження та надає висновок щодо прихованої інформації по відношенню до конкретних стимулів, які були пред’явлені під час перевірки.
 • Замовникюридична або фізична особа, яка замовляє Компанії проведення Дослідження, та виступає власником інформації, яка була отримана під час Дослідження.
 • Добровільність Дослідження основний принцип проведення психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа, який полягає у дотриманні поліграфологом вимоги обов’язкової добровільної згоди, особи, що перевіряється, на таку перевірку.

1.2. Правові засади застосування поліграфа у процесі надання послуг компанією TS poligraf investigation.

1.2.1. Даний стандарт сформований виключно на підставі існуючих норм Законів України, відповідає міжнародним положенням про застосування поліграфа у рамках детекції брехні та традиціям провідних світових шкіл поліграфології, а також, орієнтований на дотримання усіх необхідних етичних норм та правил при проведенні психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа.

1.2.2.Положення означеного стандарту не протирічать:

– Конституції України, (2.1.розділу 2 Конституції України «Права, обов’язки людини та громадянина»; ст.26,40,138,139 та ін.)

– Національному класифікатору видів економічної діяльності України, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 375 від 26.12.2005.

– Положенням ст. 505-508 Цивільного кодексу України, а також положенням ст. 36 Господарського кодексу України «Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею» та ін.

– Основним положенням Законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції»  «Про державну таємницю», «Про банки та банківську діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність» тощо.

– Положенням Постанови КМУ «Про перелік відомостей які не складають комерційну таємницю» № 611 від 09.08.1993 р.

1.2.3. Основу означеного стандарту склав також і досвід його застосування у різноманітних державних установах та відомствах України, а саме:

– Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України, затв. Наказом № 329 від 02.08.2013 р.;

– Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України, затв. Наказом № 842 від 28.07.2004,  та ін.А також, зарубіжний досвід застосування поліграфа, як окремого засобу детекції брехні:

– Положення Федерального закону США «Про захист прав службовців при перевірці на поліграфі («Employee polygraph protection act») та інш.

1.3. Сфера застосування Стандарту TS poligraf investigation. Означений Стандарт визначає порядок, умови та вимоги до проведення психофізіологічних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфа спеціалістами-поліграфологами TS poligraf investigation.

Розділ 2. Особи, які проводять Дослідження:

2.1.Особами, які проводять дослідження є спеціалісти-поліграфологи Компанії TS poligraf investigation, які проводять перевірку на вимогу замовника у оплатному порядку. Право проводити такі перевірки мають особи, які отримали спеціальну освіту та здобули фах «поліграфолога», та які мають відповідний документ про це, а саме Свідоцтво, Диплом, Сертифікат про отримання фаху поліграфолога будь-якої з існуючих шкіл поліграфології України та світу. А також такі, що пройшли внутрішню атестацію та підтвердили свій фах під час складання спеціального іспиту, який є основною умовою вступу до компанії TS poligraf investigation.

2.2. На вимогу особи, що перевіряється, або Замовника, спеціаліст зобов’язаний надати диплом для ознайомлення вказаним особам та при необхідності надати щодо своєї освіти усі необхідні пояснення.

2.3.  Поліграфолог використовує у своїй роботі загальноприйняті методики, тести та прийоми проведення Дослідження. Різноманітність підходів (тестів, методик, тактичних комбінацій та ін.) для проведення Дослідження залежить від конкретної ситуації та кількості питань, що винесені на вирішення Дослідження. Поліграфолог не обмежує себе у доборі вказаних підходів, за умов дотримання етичних норм та правильності методичних процедур проведення Дослідження.

2.4. При проведенні Дослідження поліграфолог використовує сертифіковане виробником обладнання та ліцензоване відповідними поліграфологічними фірмами програмне забезпечення для поліграфологічних комп’ютерних комплексів.

2.5. Поліграфолог є носієм професійної таємниці, тому несе повну юридичну відповідальність за її збереження згідно чинного Законодавства України. Смерть або зникнення особи, щодо якої проводилось Дослідження, не звільняє поліграфолога від обов’язку зберігати професійну таємницю.

2.6. Поліграфолог залишає за собою право відмовити Замовнику у проведенні Дослідження без пояснення причин, якщо проведення такого Дослідження може призвести до тяжких наслідків, для особи що перевіряється.

Розділ 3. Порядок проведення Дослідження.

3.1. Обов’язки Замовника:

– Отримати добровільну згоду від особи, що перевіряється, на проведення відносно нього Дослідження.

– Не менш ніж за добу попередити особу, що буде перевірятись про проведення Дослідження та ознайомити із загальними правилами підготовки до такої перевірки.

– забезпечити явку особи, що буде перевірятись.

– надати усі необхідні матеріали, що відносяться до тематики перевірки, для проведення якісного та неупередженого Дослідження.

– Оплатити проведення Дослідження не залежно від його результатів.

Примітка: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО! Застосовувати насилля або погрози, а також, інші заходи з метою отримання від особи згоди на проходження перевірки із застосуванням поліграфа.

Відмова особи від проведення відносно неї Дослідження не є порушенням встановлених норм поведінки цією особою або свідченням її причетності до вчинених дій, які стали предметом Дослідження.

3.2 Процедура проведення Дослідження складається із декількох обов’язкових етапів:

– підтвердження згоди на проходження Дослідження у вигляді складання «Заяви про добровільну згоду на проходження перевірки із застосуванням поліграфа»;

Примітка: Поліграфолог зобов’язаний впевнитись, що рішення про проходження тестування особою прийняте самостійно, а не під тиском інших осіб (керівництва, працівників правоохоронних органів тощо).

– Ознайомча бесіда із особою, що перевіряється, під час якої, особі роз’яснюється мета, правила перевірки та принципи роботи поліграфа;

– Проведення тестування;

– Надання висновків щодо проведеного Дослідження.

3.2.1 Особа, що перевіряється, може у будь-якій час відмовитись від проходження перевірки без надання будь-яких пояснень.

3.2.2. Результати проведеного дослідження надаються у письмовому вигляді Замовнику. Документ, в якому міститься інформація про результати перевірки, є документом із грифом «Конфіденційно» та називається Висновок. У висновку вказуються результати проведеного Дослідження, ПІБ особи, апарат на якому проводилось обстеження, психофізіологічний стан особи, що перевірялась, результати її реакції на конкретні запитання та резюме щодо приховання інформації по кожному з них.

3.2.3. Висновок щодо конкретного Дослідження робиться тим поліграфологом, який проводив тестування. Передача надання висновку іншому спеціалісту забороняється.

3.2.3.Полиграфолог не має права, без згоди Замовника, надавати результати та будь-які інші дані щодо проведеного Дослідження, які стали відомі йому під час проведення такого Дослідження, третім особам.

3.2.4. Вирішення питання про ознайомлення особи, що перевіряється, із результатами Дослідження відносно неї Змовник вирішує самостійно, виходячи із власних інтересів.

3.3. Умови проведення Дослідження

3.3.1. Категорично забороняється проводити Дослідження відносно:

– малолітніх у віці до 14 років, неповнолітніх осіб у віці від 14 до 16 років можуть бути опитані із використанням поліграфа лише у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини, за умов письмової згоди у присутності батьків або інших опікунів.

– Особи із явно вираженим психічним або фізичним виснаженням.

– Особи із психічними захворюваннями або розладами.

– Особи, що знаходяться у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (інтоксикації, абстиненції).

– Вагітних жінок.

– Осіб із захворюваннями, що пов’язані із порушенням серцево-судинної або дихальної  систем. Не опитуються особи, що перенесли інфаркт міокарда або інсульт, а також гіпертонічної кризу, під час загострення.

3.3.2. Під час дослідження, може проводитись аудіо та відео запис, про що особа попереджається під час заповнення «Заяви на добровільну згоду проходження перевірки із застосуванням поліграфа».

3.3.3. При проведенні дослідження у приміщенні повинен бути присутній тільки поліграфолог та особа, що перевіряється. У окремих випадках, зокрема під час проведення комісійної експертизи, може бути присутній, психолог або інший поліграфолог.

3.3.4. Приміщення повинне бути спеціально обладнане та звукоізольоване, без яскраво виражених візуальних елементів (картин, барельєфів, інших яскраво виражених елементів інтер’єру).

3.3.5. Тривалість перевірки визначається поліграфологом, але безперервний час проведення дослідження, не повинен перевищувати одну годину. Поліграфолог має передбачити перерву між годинними сетами проведення Дослідження не менш як на 15 хвилин. Після двох годинних сетів Дослідження поліграфолог повинен передбачити перерву не менш як на 30 хвилин. Поліграфолог повинен зводити до мінімуму ризик будь-якого ненавмисного негативного впливу на особу, що перевіряється. У випадках, коли особа, що перевіряється, дійшла до ступеня емоційної виснаженості, поліграфолог зобов’язаний зробити таку перерву, яка дозволить вказаній особі максимально відновитись, аж до переносу тестування на інший день.

3.3.6. Час проведення дослідження визначається Замовником та поліграфологом за домовленістю. Забороняється проведення перевірок у нічний час.

Розділ 4. Принципи та заборони при проведенні Досліджень спеціалістами TS poligraf investigation

4.1.Принципи проведення Досліджень:

Кожен працівник TS polygraph investigation під час проведення Досліджень дотримується таких принципів, а саме:

 • Неухильне дотримання законів України;
 • Відсутність впливу будь-яких політичних інтересів на процес та результати проведення Дослідження;
 • Невтручання у внутрішні справи клієнта;
 • Нерозголошення інформації та будь-яких даних, що містять конфіденційну та приватну інформацію, а також персональних даних осіб, що проходять перевірку;
 • Чесність, об’єктивність та повага по відношенню до особи, яку тестують на поліграфі, незалежно від її соціального та економічного статусу, політичних та релігійних уподобань, расової та етнічної приналежності;
 • Вироблення об’єктивного та неупередженого висновку;
 • Відмова у проведенні тестування на поліграфі за відсутності добровільної згоди на проходження такого тестування;
 • Відмова у проходженні тестування при наявності ознак незадовільного фізичного та психологічного стану особи, що перевіряється;
 • Не застосування фізичного або психічного насильства та забезпечення методично правильного проведення Дослідження.

Примітка: ПОЛІГРАФОЛОГУ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!

 1. Виходити за рамки своєї діяльності та ставити діагнози, виносити твердження «винний» чи «не винний», та включати у свій звіт висновки медичного, юридичного та інших сфер знань, які відносяться до компетенції інших відповідних спеціалістів.
 2. Під час проведення Дослідження використовувати питання, що пов’язані із релігійними, політичними та расовими ознаками чи уподобаннями, за виключенням випадків коли із цими аспектами життя людини пов’язане конкретне розслідування.
 3. Використовувати свої знання для спричинення шкоди суспільству або конкретній людині, а також з метою приниження її гідності.
 4. Змушувати особу проти її волі надавати будь-які свідчення про себе, або про подію, щодо якої проводиться перевірка.
 5. Встановлення неофіційних відносин із особою, що перевіряється, якщо це може негативно вплинути на результати Дослідження.
 6. Надавати поради щодо ситуації, в якій знаходиться особа, що перевіряється.
 7. Розкривати зміст та сутність методики проведення Дослідження, передавати методичні матеріали або надавати роз’яснення особам, які не уповноваженні здійснювати психофізіологічні Дослідження (окрім випадків роз’яснень судовим та правоохоронним органам в межах їх компетенції).

Розділ 5. Обов’язкова інформація для осіб, що проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

5.1. Дослідження – це організований за чіткими, визначеними правилами процес, що не спричиняє шкоди здоров’ю та психіці людини, в ході якого здійснюється реєстрація та оцінка психофізіологічних реакцій особи на пред’явлені їй конкретні психологічні стимули (питання, фотографії тощо).

5.2. Проведення Дослідження можливе лише за умови письмової добровільної згоди на вказану процедуру.

5.3. Будь-яке невиконання встановлених поліграфологом правил проходження дослідження, а також прихована чи явна протидія особою, що перевіряється, розцінюється спеціалістом як свідоме приховання інформації щодо предмету дослідження.

5.4. У разі умисного пошкодження особою, що перевіряється, в ході перевірки, поліграфних датчиків або інших приладів, в силу неадекватної (агресивної) поведінки як до процедури тестування, так і по відношенню до фахівця-поліграфологові, відшкодування шкоди покладається на цю особу.

5.5. В разі наявності у поліграфолога інформації про вживання особою сильнодіючих психоактивних речовин або лікарських препаратів, або при виявленні поліграфологом ознак вживання названого, перевірка не проводиться про що повідомляється Замовнику